Dewaele Consultancy - Power for your Organisation
Er zijn juridische argumenten: de overheid schrijft ons voor dat wij een beleidsplan moeten opmaken om desgevallend erkend en gesubsidieerd te worden. Op de derde plaats is beleidsplanning belangrijk omdat een beleidsplan een goede opstap of een perfecte start is naar integrale kwaliteitszorg. Immers in het beleidsplan maakt de organisatie duidelijk wat zij moet doen en hoe zij dat zo goed mogelijk wil doen. Met andere woorden, een organisatie die bezig is met de opmaak en de uitvoering van een beleidsplan is reeds bezig met integrale kwaliteitszorg.Dewaele Consultancy vindt dat iedere organisatie baat heeft bij een goed beleidsplan, ook al zou dat niet in de decreten zijn voorgeschreven.In de 7 omslagen vinden jullie veel materiaal om een goed beleidsplan op te stellen. Het systeem is samengesteld uit 7 omslagen. Het is best om telkens 1 omslag af te werken alvorens over te gaan naar de andere. Elke omslag bestaat uit een korte theoretische achtergrond of het wat en waarom, een handleiding, invulbladen (sjablonen) en praktijkvoorbeelden.
  • Omslag nr. 1: de START
  • Omslag nr. 2: de MISSIE
  • Omslag nr. 3: de Gegevensverzameling
  • omslag nr. 4: de GEGEVENSANALYSE
  • Omslag nr. 5: de DOELSTELLINGEN
  • Omslag nr. 6: de STRATEGIE
  • Omslag nr. 7: de REDACTIE & OPVOLGING van het BELEIDSPLAN
 
ALGEMENE METHODIEK
 
OMSLAG 1: de START
 
De Raad van Bestuur komt samen en stelt een planningsteam samen
(werkblad planningsteam)
 
Het planningsteam komt samen en krijgt een algemene informatie door de voorzitter van het team. Er worden afspraken gemaakt (tijdsplan) en het oude beleidsproces wordt geëvalueerd
 
 
OMSLAG 2: de MISSIE 
 
De missie wordt aan de hand van de vragen op het werkblad uitgeklaard en besproken. Het resultaat wordt voorgesteld aan de Raad van Bestuur
 
 
OMSLAG 3: de GEGEVENSVERZAMELING
 
Op de eerste werkvergadering worden de taken besproken en verdeeld.
 
TIJDSLIJN
PROGRAMMAOVERZICHT - VORIG BELEIDSPLAN - WETTELIJKE CONTEXT
ANALYSE van de BELANGHEBBENDEN
 
Gebruik hiervoor de werkbladen.
 
Na ongeveer één maand komt de vergadering opnieuw bijeen om de resultaten te bespreken. Is er meer tijd nodig? Is iedereen bezig? Komen de resultaten binnen?
 
Op de tweede werkvergadering worden de interne gegevens behandeld.
 
Op de derde werkvergadering worden de externe gegevens behandeld.
 
De resultaten worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur
 
OMSLAG 4: de GEGEVENSANALYSE
 
 
Werkvergadering1 brengt de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen uit de gegevens in kaart. (maximaal zes Punten per onderdeel, afhankelijk van het belang).
 
 
Werkvergadering 2 formuleert de beleidsuitdagingen en -opties
 
 
Tussen de twee vergaderingen in kunnen de leden van het team beleidsuitdagingen proberen te formuleren, zodat de voorstellen op de tweede vergadering kunnen besproken worden. Nadien worden de opties geformuleerd.
 
De bevindingen worden opnieuw voorgelegd op een Raad van Bestuur.
 
 
OMSLAG 5: de DOELSTELLINGEN
 
De beleidsopties worden in algemene doelstellingen omgezet. De algemene doelstellingen moeten zo meetbaar mogelijk zijn (evalueerbaar en specifiek).
 
De tweede werkvergadering leidt uit de algemene doelstellingen de concrete doelstellingen af. Test of ze meetbaar genoeg zijn en probeer indicatoren te formuleren. Dit kan twee vergaderingen in beslag nemen.
 
De doelstellingen worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur voor een formele goedkeuring. De Raad van Bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid.
 
 
OMSLAG 6: de STRATEGIE
 
Werkvergadering 1 verdeelt de taken (bv. een groep doet aspect middelen, een andere groep het aspect mensen) en bespreekt de algemene methodiek.
 
Werkvergadering 2 bespreekt de resultaten en werkt de rapporten af (medewerkersplan en financieel plan).
 
De rapporten worden voorgesteld aan de Raad van Bestuur.
 
 
OMSLAG 7: de redactie en opvolging
 
De resultaten van het volledige project worden geëvalueerd in deze laatste werkvergadering.
 
Het geheel (beleidsplan) wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur.
 
 
U krijgt de 7 omslagen en de begeleiding is op maat van de organisatie.
Vraag een offerte aan.